CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 22/09/2020

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

6.0

VPT2

P/S

05:00

VITACO: SỸ

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

THANH PHAT 68

VIET NAM

1861

74.4

3.8

P/S

NVP_1

07:00

CAPT: THÁI 0936560368

3

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

6.1

P/S

LS

ETA:07:00

CAPT: VUI 0973037456

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

CELSIUS RICHMOND

MARSHALL ISLANDS

28465

182.5

10.0

VP KD

VPT4

ETS:09:00

VIETVENUS: MINH

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

6.0

N P/S

CD

08:00

VITACO: HÒA

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác